ZorgnaargemeentenIn te vullen door Anoniem
Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren en hun mantelzorgers.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt een deelnemer binnen 48 uur een persoonlijk overzicht (Mijn Kwaliteitsmeter). Hierin staat informatie die voor hem/haar belangrijk is. Zo gaan mensen goed voorbereid in gesprek met familie, zorgverlener en gemeente. Tegelijkertijd dragen deelnemers bij aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren.

Wilt u deelnemer worden? klik hier

Vanaf 300 deelnemers in uw gemeente kunt u een gemeenterapportage ontvangen. We vragen hiervoor geen vergoeding. Wilt u meer informatie? klik hier